วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ตัวโครงการ


ชื่อโครงการ แบ่งปันรอยยิ้ม
แผนงาน กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นักศึกษาห้อง คพ.501- 502 พค.501
2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
3. อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมแผนก
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2550
สนับสนุนเกณฑ์
สอศ. ข้อกำหนดที่ 3.2
พระราชทานด้านที่ 2.4 ข้อที่ 2.4.2
สมศ. มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 3.10
แผนกยุทธศาสตร์โรงเรียน เป้าหมายที่ 1 ข้อที่ 1.18
หลักการและเหตุผล
โครงการแบ่งปันรอยยิ้มจัดทำขึ้นเพื่อสนองนโยบายการประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคม ต้องการปลูกจิตสำนึกที่ดี ความสามัคคี ความเสียสละ ช่วยเหลือสังคม ชุมชน รู้จักการให้ และ แบ่งปันตามกำลังของตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเป็นรู้จักให้และแบ่งปัน
2. เพื่อช่วยเหลือสังคม
3. เพื่อความสามัคคีของนักศึกษาและอาจารย์
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันและชุมชน
5. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการเสียสละ
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2 จำนวน 38 คน
ด้านคุณภาพ นักศึกษาสามารถช่วยเหลือสังคมตามกำลัง
ขั้นตอนการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ
ขั้นเตรียมการ
1. จัดเตรียมสำรวจความต้องการของนักเรียน กรกฏาคม 2550
2. เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ สิงหาคม 2550
3. ประสานงานกับโรงเรียนปางมะโอ สิงหาคม 2550
ขั้นดำเนินงาน
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับการบริจาคสิ่งของนอกสถานที่ สิงหาคม 2550
2. บริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เลี้ยงอาหารกลางวัน กันยายน 2550
ขั้นสรุปและประเมินผล
1. แบบประเมิน กันยายน 2550
2. รวบรวมประมวลผล กันยายน 2550
3. สรุปรายงานต่อผู้บริหาร กันยายน 2550
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านปางมะโอ
งบประมาณ เก็บจากนักศึกษาคนละ 100 บาท จำนวน 33 คน คณะอาจารย์คนละ 200 บาท
การประเมินโครงงาน
1. การสังเกต
2. บันทึกผลการทำงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีความสามารถในด้านการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี
2. นักศึกษานำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอนาคตได้
3. นักศึกษามีจิตสำนึกและประทับใจในการทำกิจกรรมครั้งนี้
4. เป็นแบบแผนในการจัดทำกิจกรรมในรูปแบบนี้ต่อไปในปีต่อ ๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ.........................................
(นายนิพนธ์ ทิพย์สุรีย์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ………………………….
(นางจิรายุ บุญมาปลูก)
ที่ปรึกษาโครงการ

ลงชื่อ…………………………
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีกำเนิด)
ที่ปรึกษาโครงการ

ลงชื่อ…………………………
(นายรักษ์ เจียศิริพงษ์กุล)
ที่ปรึกษาโครงการ

ลงชื่อ…………………………
(นายอานุภาพ จรเทศ)
ที่ปรึกษาโครงการ

ลงชื่อ…………………………
(นายกานต์ บุพพัณหสมัย)
ที่ปรึกษาโครงการ

ลงชื่อ…………………………
(นางสาวมัลลิกา ฝั้นเต็ม)
ที่ปรึกษาโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น: